17
مه

اندازه گيری نور با هدف دکوراسیون داخلی

اندازه گيری نور با هدف دکوراسیون داخلی

اندازه گيري نور
تكنولوژي نورپردازي با سرعت تكنولوژي كامپيوتر پيشرفت مي كند. اصول بنيادي طراحي نورپردازي هرگز تغيير نمي كنند اما ابزارهاي موجود دستخوش تغييراتي قرار مي گيرند. حفظ انرژي موضوع اصلي طراحي نورپردزاي محسوب مي شود و نرم افزار كامپيوتري براي محاسبات لازم در اين زمينه طراحي شده است. امروزه چالشي در مورد كاهش ميزان مصرف انرژي بدون اتلاف آن وجود دارد.
موارد تكميلي كه به استانداردهاي طراحي نورپردازي اشاره دارند عبارت از درخشايي (روشنايي)، سطوح روشنايي، يكنواختي و نورزدگي مي باشند. استانداردهاي نورپردازي از شيوه مقداري تعيين تعدا فوت شمع هاي مورد نياز بهره مي گيرند. اين استانداردها، موارد كيفي را بازتاب نمي كنند و ممكن است سبب نورپردازي بسيار يكپارچه با بازدهي انرژي اندك شوند. روشنايي، ميزان نور تابشي بر روي سطح است كه بر حسب لومن در هر فوت مربع (فوت شمع ها) با لومن در هر مترمربع (لوكس) اندازه گيري مي شود. يك فوت شمع، واحدي از روشنايي برابر با يك لومن مي باشد كه در سراسر فضايي به اندازه يك فوت مربع گسترده شده است. اين مقياس نور با روش لومن يا روش نقطه به نقطه و يا با برنامه محاسباتي كامپيوتري اندازه گيري مي شود.
روشنايي، درك دروني ما از درچه هاي مختلف شدت نور است. درخشاني، مقدار انرژي نوري منعكس شده از يك سطح است كه با سيستم بصري ما توصيف مي شود. شرح درخشاني به لحاظ فني كاملاً پيچيده بوده اما بسيار حسي است.
طراحان نورپردازي به سوي بهره گيري از روش هاي نوين با بررسي موضوعات طراحي كيفي همچون موارد زير گام برداشته اند:
ظاهر مطلوب فضا
رنگ و درخشاني روكارها
تركيب نورپردازي ها
كنترل درخشش
انتشار نور روي سطوح و صفحات كاري
نمونه قرار دادن افراد، اشياء و سايه ها
تمركز روي نقاط جذاب
كنترل سيستم نورپردازي
اندازه گيري روشنايي
يك طرح موفق نورپردازي بر اساس ميزان روشنايي نسبي در مقايسه با كميت روشنايي سطوح اتاق تعيين مي شود. اندازه هاي روشنايي به انتخاب لامپ ها و ماندافزارهاي نورپردازي و نيز به ارزيابي طرح نورپردازي بستگي دارند. اطلاعات فوتومتريك مورد نياز شامل:
منحني توزيع شدت درخششي (LIDC) كه طرح نوري توليد شده با لامپ يا ماندافزار نوري در جهت مورد نظر از مراكز منبع نور را نشان مي دهد.
ضريب كاربري كه بازدهي يك ماندافزار نورپردازي را نشان مي دهد.
ضرايب افت نور (LLF)، كاهش خروجي درخششي است كه در سراسر طول عمر لامپ رخ مي دهد و ناشي از تأثير تجمع غبار روي سطوح ماندافزار نورپردازي و نيز دماي محيط است.

نيمه مستقيم انتشار مستقيم تمركز مستقيم
رو به بالا %40 10 رو به بالا %100 90 رو به بالا %100 90
رو به پايين %90 60 رو به پائين %10 0 رو به پائين %10 0
غيرمستقيم نيمه غيرمستقيم انتشار كلي
رو به بالا %100 40 رو به بالا %90 60 رو به بالا %60 40
رو به پايين %10 0 رو به پائين %40 10 رو به پائين %60 40
ماندافزارهاي نورپردازي ممكن است بر اساس روش انتشار نور توسط لامپ ها طبقه بندي شوند. انواع اصلي نشان داده شده در اينجا بر حسب درصد نور ساطع شده در بالا و پائين سطح افقي مي باشد.

مستقيم غير مستقيم
رو به بالا %60 40
رو به پائين %60 40
طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی   طراحی داخلی تالار    دکوراسیون داخلی رستوران   دکوراسیون داخلی صرافی   طراحی داخلی طلا فروشی   دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری    دکوراسیون اداری