16
آوریل

اهمیت نوع پرده در طراحی داخلی

نوع پرده در طراحی مطب دندانپزشکی بسیار موثر و حائز اهمیت است که در این مقاله سعی کرده ایم که یک نوع پرده را در دکوراسیون اداری آموزش دهیم.

یییییسبك رومي با حاشيه گيپور
تكه پارچه گيپور برودري دوزي شده چه جديد و چه كلاسيك براي شروع يك والان سبك رومي بسيار عالي مي¬باشد. اين نمودار يك حالت شل متفاوت به پرده رومي معمولي افزوده، فقط پرده رومي كمي بند دارد. لوازم مورد نياز: نكته: لوازم موجود در اين ليست براي يك عدد والان مي باشد.
* پارچه كتاني برودري دوزي شده براي والان * پارچه ساده همرنگ براي تيرك (ميله) * پارچه روكش براي تخته نصب كننده و جيب (ليفه) ميله * نخ پوليستر * نوار پرده * تخته نصب كننده چوبي 1/5 × 5/2 سانتي متر * پيچ حلقه دار * دو عدد پايه L مانند كوچك * بَست چوب پيچ T شكل * سوزن خياطي * جمع كننده پرده * حلقه پرده * دستگاه منگنه * قالب چوبي براي پايين والان

روش هاي تكنيكي * حاشيه تا شده دوبل (صفحه 70 را ببينيد) * دوخت لبه دوزي (صفحه 79 را ببينيد) * پاك دوزي درز و لبه ها (صفحه 79 را ببينيد) * دوخت از روي پارچه (صفحه 25 را ببينيد)
آماده كردن 1- ارتفاع و عرض داخلي پنجره را اندازه بگيريد. 2/1 سانتي متر از عرض نهايي كم كنيد. براي كل عرض براي حاشيه  هر دو طرف 10 سانتي متر اضافه كنيد. براي كل ارتفاع 1/5 سانتي متر در بالا و 10 سانتي متر به حاشيه پايين اگر از لبه برودري دوزي استفاده نمي كنيد اضافه كنيد. 2- از پارچه رنگ خالص يك تكه در اندازه 1/5 سانتي متر × عرض نهايي پرده به اضافه 5/2 سانتي متر براي جيب محل ميله بُرش دهيد. 3- يك تكه از پارچه با رنگ خالص به اندازه اي كه تمام طرفين و هر دو انتهاي تخته نصب كننده را بپوشاند بُرش دهيد. 4- يك تكه از ورقه نازك چوبي به عرض 5/2 سانتي متر كمتر از عرض داخل قاب پنجره بُرش دهيد.
روش دوخت:

مرحله1- اگر از پارچه با لبه برودري دوزي استفاده نمي¬كنيد، يك حاشيه تا شده دوبل به عرض 1/5 سانتي¬متر در لبه پايين درست كنيد.

مرحله2- يك حاشيه تا شده دوبل 5/2 سانتي متري در هر دو سمت پرده درست كنيد.

مرحله3- تمام لبه هاي نوار پارچه اي ساده را حدود 2/1 سانتي متر به سمت پشت اتو بزنيد. جيب محل ميله را درست كنيد.

نوار را حدود چند سانتي متر بالاتر از لبه برودري دوزي شده لبه پايين طوري كه هر دو سمت پشت پارچه ها روي هم قرار بگيرد سنجاق بزنيد. لبه هاي بالا و پايين نوار را با دوخت لبه دوزي بدوزيد و هر دو انتهاي كوتاه را باز بگذاريد.

مرحله4- لبه بالاي پرده را زيگزاك كنيد.

مرحله5- محل قرار دادن حلقه ها را سرتاسر حاشيه هر طرف علامت بزنيد. فضاي عمودي بين حلقه ها را تعيين كنيد. فاصله را از بالاي پرده خاتمه يافته تا جيب محل ميله اندازه بگيريد و اين عدد را به 3/20 سانتي متر تقسيم كنيد و اگر عدد اعشاري بدست آورديد نزديك ترين عدد صحيح را براي فاصله بين حلقه ها قرار دهيد. فاصله يكسان را به تعداد فاصله-ها تقسيم كنيد و اندازه دقيق فاصله را تعيين كنيد.

مرحله6- با استفاده از نخ دولا پوليستر حلقه ها را روي حاشيه طرفين پرده از سمت پشت بدوزيد.

مرحله7- تخته نصب كننده را روكش كنيد. دور تا دور و هر دو انتها را بپوشانيد. پرده را طوريكه سمت رو در بالا قرار بگيرد روي تخته نصب كننده روكش شده قرار دهيد و پرده را با 1/5 سانتي متر پهنا از بالاي تخته منگنه كنيد.

مرحله8- پيچ هاي حلقه اي را در زير تخته نصب كننده درست در بالاي هر رديف حلقه ها و يك عدد در مركز تخته نصب كننده فرو برده و بپيچيد.

مرحله9- دو تكه از قيطان مخصوص پرده را به اندازه طولي كه از داخل رديف حلقه ها و سرتاسر بالاي پرده تا سمت راست و تا نيمه سمت مقابل پايين بيايد بُرش دهيد.

مرحله10- طوري¬كه سمت پشت پرده در بالا قرار بگيرد يك انتهاي قيطان را در حلقه سمت راست پايين گره بزنيد و قيطان را تا بالا از داخل تمام حلقه هاي يك رديف عبور دهيد. سپس قيطان را از سمت راست به چپ و از داخل حلقه پيچ در بالا عبور دهيد و اجازه دهيد كه بقيه قيطان در سمت راست آويزان قرار بگيرد. قيطان ديگر را در حلقه پايين سمت چپ گره بزنيد و قيطان را از داخل تمام حلقه¬ها در يك رديف تا بالا عبور دهيد. سپس از داخل حلقه پيچ سمت چپ، مركز و سمت راست عبور دهيد. بقيه قيطان را اجازه دهيد تا پايين در سمت راست آويزان بماند.

مرحله11- هر دو انتهاي ورقه نازك چوبي را با پارچه رنگ خالص بپوشانيد، و آن را از داخل جيب پايين (ليفه) عبور دهيد، طوريكه پرده باز باشد ميزان كشش قيطان ها را تنظيم كنيد تا زماني كه قيطان ها را مي-كشيد پرده با تاهاي افقي يكسان تا بخورد، پرده را پايين آوريد و قيطان ها را درست در زير پيچ حلقه اي به هم گره بزنيد. قيطان ها را از داخل حلقه تزئيني پرده بكشيد و گره بزنيد و هر دو انتهاي آن ها را قيچي كنيد. قيطان را روي گره سُر دهيد.

مرحله12- پرده را نصب كنيد و گيره يا بَست را داخل قاب پنجره نصب كنيد و قيطان ها را محكم كنيد.

شرکت دکوراسیون داخلی  ، دکوراسیون داخلی رستوران ، دکوراسیون داخلی مغازه ، دکوراسیون داخلی منزل