29
آوریل

تأثير ارزش ها روی مرزهای فضايی طراحی

تأثير ارزش ها روی مرزهای فضايی طراحی

جدول هاي رنگ هرچند شايد ما برخي از رنگ ها را دوست داشته و بقيه برايمان فرقي نداشته باشند، ولي اين به معناي خوب يا بد بودن آنها نيست. برخي رنگ ها در زمان معيني مُد و برخي ديگر مُد نيستند. برخي ممكن است براي يك طرح رنگي خاص مناسب و يا نامناسب باشند. مناسب بودن يك رنگ به نحوه و مكان كاربرد آن و نيز به تناسب آن در جدول رنگ يك طرح بستگي دارد. توليدكنندگان اقدام به طراحي مجموعه اي رنگ براي طرح هايي كرده اند كه به گزينه هاي رنگي هماهنگ نياز دارند. اين مجموعه به لحاظ علمي ممكن است بر اساس درجه بندي رنگدانه ها، انطباق با طبيعت، بافت هاي موجود و مصالح و يا با هدف انعكاس روابط احساسي، تاريخي و يا مشابه آنها طراحي شود. چنانچه رنگ ها با نت هاي يك موسيقي هماهنگ باشند، آنگاه جدول رنگ نيز مانند تارهاي ساز شده كه گروه هاي رنگي را بر اساس روابط بصري معين همچون صفت هاي رنگي فام، ارزش و شدت ساختاربندي مي كند. جدول هاي رنگي نشان داده شده در اين صفحه بر اساس روابط فام در گروه رنگي طراحي شده اند. در اينجا دو دسته بندي خطي از جدول هاي فامي با عنوان مرتبط و يا كنتراست وجود دارد. جدول هاي فامي مرتبط با توجه به اينكه از يك فام و يا مجموعه اي از فام هاي مشابه در آن استفاده شده باشد هماهنگي و يكپارچگي خلق مي كنند. تنوع با تغيير ارزش و شدت و نيز با افزودن مقادير اندكي از فام هاي ديگر براي تشديد و يا كاربرد شكل، فرم و بافت ايجاد مي شود. جدول هاي رنگي كنتراست دار با توجه به اينكه از تركيبات رنگي مكمل يا سه تايي در آن استفاده مي شود و نيز به دليل كاربرد هر دو رنگ گرم و سرد، ماهيتي غني و متنوع دارد.

pf (11)

درطرح هاي رنگي مشابه، از دو يا چند فام قرار گرفته در يك چهارم چرخه رنگ استفاده مي شود.
طرح هاي رنگي تك فام سبب تغيير در ارزش يك فام مي شود.

در طرح هاي رنگي مكمل و دوبخشي، يك فام در دو فام مجاور مكمل آن تركيب مي شود.
در طرح هاي رنگي مكمل از دو فام قرار گرفته در جهت هاي مخالف چرخه رنگ استفاده مي شود

طرح هاي رنگي متضاد با تركيبات رنگي مكمل با سه تايي خلق مي شوند. در طرح هاي رنگي سه بخشي از رنگ هاي قرار گرفته در سه نقطه هم فاصله در چرخه رنگ استفاده مي شود.

جدول هاي فامي به طور محض در سازمان دهي تركيبي از فام ها كاربرد دارند. در طراحي يك جدول رنگي، روابط رنگي ديگر نيز بايد مورد بررسي قرار گيرند. مثلث رنگ توسعه يافته توسط فابر بيرِن، نحوه انطباق رنگ ها ته رنگ ها، سايه روشن ها و سايه رنگ ها را در يك پي رفت هماهنگ نشان مي دهد. اين مثلث بر اساس سه عنصر اصلي طراحي شده است كه عبارتند از: رنگ خالص، سفيد و سياه. اين سه رنگ براي خلق فرم هاي ثانويه ته رنگ، سايه رنگ، خاكستري و سايه روشن با يكديگر تركيب مي شوند. هر يك از مسيرهاي نشان داده شده با خطوط پررنگ بيانگر يك پي رفت هماهنگ است كه داراي مجموعه اي از عناصر بصري مرتبط مي باشد. از اين رو، زنده بودن و آرامش موجود در يك رنگ به مقادير رنگي و سايه روشن فام انتخابي بستگي دارد. فواصل بزرگ ميان رنگ ها و ارزش ها در خلق كنتراست هاي زنده و شاد، و اثرات نمايشي و مهيج نقش دارند. فواصل كوچك سبب شكل گيري طرح ها و كنتراست هاي بسيار دقيق مي شوند.

سياه، سايه رنگ و رنگ خالص سفيد، ته رنگ و رنگ خالص

ته رنگ، سايه روشن و سايه رنگ سفيد، خاكستري و سياه

سفيد، سايه روشن و سايه رنگ خاكستري، سايه روشن و ته رنگ

رنگ خالص، سفيد و سياه ته رنگ، سايه روشن، سايه رنگ و خاكستري

 

طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی     طراحی داخلی تالار    دکوراسیون داخلی رستوران    دکوراسیون داخلی صرافی    طراحی داخلی طلا فروشی    دکوراسیون داخلی مغازه    دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل    مبلمان اداری   دکوراسیون اداری