23
آوریل

تحلیل فضا های داخلی در دکوراسیون منزل

تحليل فضايي
مدارك موجود يا فضاي پيشنهادي
• اندازه گيري و ترسيم طرح هاي پايه، بخش ها و نماهاي داخلي
• عكاسي از فضاي موجود

lop
تحليل فضا
• جهت گيري و موقعيت قرارگيري فضا
• فرم، اندازه و تناسب فضايي
• موقعيت قرارگيري درگاه، مسيرهاي دسترسي و مسيرهاي پيماشي (سيركولاسيون) پيشنهادي
• پنجره ها و نور، چشم اندازها و تهويه مطبوع مورد نياز
• مصالح ديوار، كف و سقف
• جزئيات مهم معماري
• فضاي مخصوص لوله كشي، سيم كشي و نصب ماندافزارهاي الكتريكي، مكانيكي و فيوزها
• تغييرات معماري امكان پذير
• عناصري براي استفاده مجدد همچون روكارها و مبلمان
نيازمندي هاي ابعادي
تعيين ابعاد مورد نياز براي فضا و طبقه بندي مبلمان
• طبقه بندي كاركردي مبلمان
• دسترسي و حركت در داخل فضاي مخصوص فعاليت
• تعداد كاربران
• فاصله اجتماعي مناسب و تعامل

در مقياس وسيع تر، طراحان داخلي اقدام به برنامه ريزي و چيدمان فضاهاي داخلي كوچك، بزرگ، مسكوني و حتي تجاري نموده اند. پس از طرح ريزي يك برنامه طراحي و توسعه آن از تحليل نيازهاي مشتري، وظيفه طراحي، اختصاص دادن فضاهاي داخلي موجود و مطلوب به درستي با فعاليت هاي مورد نياز گوناگون است.
نيازمندي هاي محيطي بر اساس تجزيه و تحليل تعداد كاربران، مبلمان و تجهيزات مورد نياز و نيز ماهيت فعاليت ويژه هر فضا تعيين مي شوند. سپس اين نيازها را مي توان به صورت فضاهاي زمخت مرتبط به يكديگر با بهره گيري از مفهوم معماري در يك روش عملكردي و زيبايي شناختي برآورده كرد.

طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی   دکوراسیون داخلی رستوران   دکوراسیون داخلی مغازه    دکوراسیون داخلی منزل