30
آوریل

تعادل فضاهای داخلی و عناصر آن در طراحی

تعادل فضاهاي داخلي و عناصر آن مانند مبلمان، نورپردازي و لوازم آنها اغلب شامل تركيبي از اشكال، اندازه ها، رنگ ها و بافت ها هستند. سازمان دهي اين عناصر بر اساس نيازهاي عملكردي و تمايلات زيبايي شناختي صورت گرفته و آرايش آنها بايد با هدف دستيابي به تعادلي بصري كه تعادلي ميان نيروهاي بصري القا شده از سوي عناصر است انجام شود. هر عنصر در مجموع فضاي داخلي داراي ويژگي هايي در شكل، فرم، اندازه، رنگ و بافت است. اين ويژگي ها به همراه عوامل موقعيتي و جهت گيري، تعيين كننده وزن بصري هر عنصر و ميزان جلب توجه به طرح كلي فضا هستند. ويژگي هايي كه وزن بصري عناصر را افزايش داده سبب جلب توجه مي شوند عبارتند از:
اشكال بي قاعده
رنگ هاي روشن و بافت هاي پر كنتراست
ابعاد بزرگ و تناسبات غيرمعمول
جزئيات تأثيرگذار

داخلي: تركيبي از اشكال، رنگ ها و بافت ها
جلب توجه به وسيله…

جزئيات تأثيرگذار تناسبات غير معمول

تعادل بصري درك ما از اتاق و تركيب عناصر آن زماني تغيير مي كند كه از آنها استفاده كرده و در فضا حركت مي كنيم. پرسپكتيوهاي ما نيز زماني تغيير مي كنند كه نقطه ديدمان از اينجا به آنجا حركت كند. همچنين يك اتاق زماني دستخوش تغييرات قرار مي گيرد كه با نورپردازي روزانه و نيز با كاربرد ماندافزارهاي نورپردازي درشب روشن شده، با حضور افراد و چيدن مبلمان اشغال گشته و در طول زمان تغييراتي در آن صورت گيرد. از اين رو، تعادل بصري ميان عناصر در يك فضا بايد در سه بُعد بررسي شود و از پايداري كافي براي مقاومت در برابر تغييرات زماني و كاربردي برخوردار باشد.

تعادل بصري بايد در سه بعد مورد بررسي قرار گيرد.
تعادل متقارن سه نوع تعادل بصري وجود دارند كه عبارتند از: تعادل متقارن، تعادل شعاعي و تعادل نامتقارن. تعادل متقارن بر اثر آرايش عناصر يكسان بر اساس شكل، اندازه و موقعيت نسبي حول يك محور حاصل مي شود. تعادل محوري يا دوطرفه، نام ديگر تعادل متقارن است. تأثير تعادل متقارن اغلب تعاد، سكون، آرامش و پايداري است كه به راحتي و به ويژه زماني كه در جهت محور عمودي است، قابل رؤيت مي باشد. آرايش متقارن بر اساس روابط فضايي بر بخش مركزي با جلب توجه بر نقطه پاياني محور تأكيد مي كند.
تعدادي از طبقه بندي هاي متقارن به منظور سازمان دهي متقارن در امتداد يك محور مي توانند آرايش يابند.
تمركز بر حول يك محور
تمركز بر زمينه مياني

 

طراحی مطب دندانپزشکی    شرکت دکوراسیون داخلی    طراحی داخلی تالار   دکوراسیون داخلی رستوران   دکوراسیون داخلی صرافی    طراحی داخلی طلا فروشی   دکوراسیون داخلی مغازه  دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل    مبلمان اداری    دکوراسیون اداری