10
مه

تهويه مطبوع چه تاثیری بر طراحی داخلی میگذارد؟

تهويه مطبوع
يك دستگاه تهويه مطبوع معمولاً به عنوان وسيله اي براي تأمين هواي خنك كاربرد دارد. سيستم تهويه مطبوع، كنترل شرايط هوايي را در همه فصول سال با بهره گيري از چندين روش براي اطمينان از آسايش گرمايي ساكنان نسبي رطوبت، حركت هوا و خالص بودن آن نيز مي باشد.
در حالي كه معمار و مهندسان اقدام به طراحي يك سيستم تهويه مطبوع در طول فرآيند طراحي ساختمان مي كنند، طراح داخلي مي تواند از طريق انتخاب پوشش هاي ديوار، پنجره، كف و نيز تنظيم طرح هاي جريان هوايي بر نتيجه نهايي اثر گذارد. تهويه مطبوع نيازمند صرف انرژي بسياري است، از اين رو، بايد از روش هايي براي ممانعت از ورود گرما به داخل با استفاده از سايبان و يا روش هايي براي جريان هوا در داخل فضا همچون آرايش دقيق مبلمان و نصب پنكه هاي سقفي براي حفظ انرژي بهره برد.
سيستم هاي تهويه مطبوع
ورود هواي خارج و تركيب آن با ميزان محدودي از هواي برگشتي
افزودن و كاستن گرما و بخار آب براي كنترل دماي هوا و رطوبت
انتقال هواي تهويه شده به فضاهاي داخلي ساختمان

گرمايش و تهويه مطبوع
سيستم هاي آبي
لوله هاي معمولي كه در مقايسه با كانال كشي به فضاي اندكي براي نصب نياز دارند آب گرم يا سرد را به واحدهاي فن كويل در فضاهاي اختصاصاي منتقل مي كنند.
در سيستم دو لوله اي از يك لوله براي تأمين آب گرم يا سرد هر يك از فن كويل ها و از لوله ديگر براي برگشت آن به ديگ بخار يا تبريدكُن استفاده مي شود. واحدهاي فن كويل داراي يك فيلتر هوا و يك بادبزن گريز از مركز براي مكش هواي اتاق و هواي بيرون روي كويل هاي آب گرم يا سرد و در نهايت برگرداندن آن به داخل فضا هستند.

در سيستم چهار لوله اي از دو مدار لوله كشي مجزا، يكي براي آب گرم و يكي براي آب سرد به منظور سرد يا گرم شدن هم زمان در صورت نياز به بخش هاي مختلف ساختمان استفاده مي شود.

سيستم هاي هوايي
سيستم حجم هواي ثابت (CAV)، يك سيستم تك كانالي است كه هواي تهويه شده را در دمايي ثابت از طريق سيستم هوارسان كم سرعت به فضاهاي مورد نظر منتقل مي كند.

سيستم حجم هواي متغير (VAV)، يك سيستم تك كانالي است كه از دريچه هاي هوا در خروجي هاي هوا به منظور كنترل جريان هواي تهويه شده بر اساس دماي مورد نياز هر بخش يا فضا استفاده مي كند.

سيستم دو كاناله از كانال هاي مجزا براي انتقال هواي گرم و سرد به جعبه هاي مخلوط ساز تشكيل شده كه شامل دريچه هاي هواي كنترل شده با ترموستات هستند. جعبه هاي مخلوط ساز سبب تركيب هواي گرم و سرد براي دستيابي به دماي مطلوب پيش از توزيع هواي تركيبي در هر بخش يا فضا مي شوند.

سيستم بازگرمايش ترمينالي با انعطاف بسياري در تغيير نيازمندي هاي فضايي همراه است و هوايي با دماي 12 درجه سانتي گراد (55 فارنهايت) را در ترمينال هاي مجهز به كويل هاي بازگرمايش آب گرمي منتقل كرده كه دماي هواي هر بخش يا فضاي مجزا را تنظيم مي كنند.

سيستم هاي آبي هوايي
سيستم هاي آبي هوايي از كانال هاي سرعت بالا براي تأمين هواي تهويه شده اوليه از يك سيستم مركزي به هر بخش يا فضايي تشكيل شده كه در آنجا هواي مورد نظر با هواي اتاق تركيب شده و در واحدهاي القايي بيشتر گرم يا سرد مي شود.
طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی   طراحی داخلی تالار    دکوراسیون داخلی رستوران   دکوراسیون داخلی صرافی   طراحی داخلی طلا فروشی   دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری    دکوراسیون اداری