03
مه

درگاه ها و طراحی فضا و چیدمان

درگاه ها و طراحي فضا
در ارتباط با فضاهاي داخلي ساختمان، درگاه ها در اتصال مسيرهاي عبوري نقش دارند موقعيت قرارگيري آنها بر الگوي حركت ما از فضايي به فضاي ديگر و نيز درون يك فضا اثر مي گذارد. ماهيت اين الگوها بايد متناسب با كاربردهاي فضايي و فعاليت هايي باشد كه در فضاهاي داخلي انجام مي شوند.

درگاه هايي كه در گوشه هاي نزديك قرار دارند، مي توانند مسيرهايي را تعيين كنند كه در امتداد ديوار يك اتاق هستند. قرارگيري درگاه ها دورتر از گوشه ها امكان چيدن مبلمان را همچون واحدهاي ذخيره در امتداد ديوار فراهم مي كنند. دو درگاه در نزديك يكديگر سبب ايجاد مسير كوتاهي مي شوند كه حداكثر فضاي قابل استفاده را باقي مي گذارند.

وجود سه درگاه در سه ديوار در صورتي كه مسيرهاي عبوري، بخش وسيعي از سطح كف را اشغال كنند و مجموعه اي از فضاهاي بي كاربرد را بر جاي گذارند، مشكلاتي ايجاد مي كنند. درگاه هاي روبه روي يكديگر تعيين كننده مسير مستقيمي هستند كه يك اتاق را به دو بخش كوچك تقسيم مي كنند.

درگاه هاي و چيدمان فضا
بررسي هاي ديگر در تعيين موقعيت قرارگيري يك درگاه به چشم اندازي مي پردازد كه از ورودي درگاه هم از فضاي مجاور و هم به محض ورود قابل مشاهده است. هنگامي كه يك اتاق نياز به استقلال بصري دارد، درگاه آن حتي در صورت باز بودن نبايد ديد مستقيم به داخل فضاي خصوصي اتاق داشته باشد.

ديد ما با نزديك شدن به درگاه و عبور از آن وسيع تر مي شود.

هنگام تعيين محل قرارگيري درگاه، طراح
بايد نحوه حركت هاي مورد نظر در هر دو
فضاي مرتبط با درگاه را بررسي كند.

موقعيت قرارگيري يك در و جهت چرخش آن بايد استقلال فضاي خصوصي را حفظ كند.
در صورت تنگ بودن فضاي مورد نظر و عدم امكان حذف درگاه، موارد زير را بررسي كنيد:
چرخش يكك يا هر دو در را تغيير دهيد.
از در تاشوي دو لنگه يا كشويي استفاده كنيد.
در صورت غيرضروري بودن در، آن را حفظ و درگاه را نگه داريد.

طراحی مطب دندانپزشکی    شرکت دکوراسیون داخلی    طراحی داخلی تالار     دکوراسیون داخلی رستوران   دکوراسیون داخلی صرافی    طراحی داخلی طلا فروشی    دکوراسیون داخلی مغازه    دکوراسیون داخلی منزل    دکوراسیون داخلی هتل      مبلمان اداری    دکوراسیون اداری