25
ژوئن

دکوراسیون داخلی-تُشك و كوسن های زيبا برای روی كاناپه

تُشك و كوسن هاي زيبا براي روي كاناپه

كوسن هاي آماده شده از فُوم را زمانيكه دورتادور لبه ها را با كوك هاي درشت ريشه دار كنيد. يك نماي غير منتظره به روكش كاناپه معمولي خواهيد داد. از اين روش مي توانيد براي هر اندازه كوسن كه بخواهيد استفاده كنيد؛ از كاناپه هاي بزرگ گرفته تا بالش هاي كوچك

لوازم مورد نياز: * پارچه * فُوم ضخيم كوسن به ضخامت 7/12سانتي متر * نخ ضخيم يا نخ كتاني * سوزن خياطي با دست * مداد علامت زن * سوزن كوبلن دوزي
روش هاي تكنيكي * دوخت پسدوزي (صفحه45 را ببينيد)
آماده كردن: 1- ارتفاع و عرض ناحيه باز را براي كوسن اندازه بگيريد و حدود 5/2 سانتي متر از آن را كم كنيد. دو تكه پارچه براي بالا و پايين كوسن با اندازه بدست آورده +2/1 سانتي متر دورتادور براي اضافه درز بُرش دهيد.
2- چهار تكه نوار پارچه اي هر يك به عرض 8/17سانتي متر و طولي همانند بالاي كوسن براي سجاف دورتادور بُرش دهيد. فُوم كوسن را به اندازه كوسن نهايي كاناپه بُرش دهيد.
روش دوخت: مرحله1- طوريكه روي پارچه روي هم قرار بگيرد با 2/1سانتي متر اضافه درز سجاف اطراف را از ناحيه انتهاهاي كوتاه به جلو بدوزيد. به اتصال كردن بندهاي سجاف به يكديگر ادامه دهيد و يك نوار ادامه دار بلند را فُرم دهيد.
مرحله2- طوريكه سمت روي پارچه روي هم قرار بگيرد و درزهاي سجاف با گوشه ها جفت باشند، يك لبه بلند سجاف را به تكه بالاي كوسن بدوزيد. اضافه درز را در هر گوشه با قيچي (چِرت) بزنيد تا بتوانيد پارچه را روي گوشه برگردانيد. (مرحله3 بالش صفحه57 را ببينيد).
مرحله3- لبه هاي باقيمانده سجاف را به پايين روكش بدوزيد و يك ناحيه را در امتداد يك لبه براي برگرداندن باز بگذاريد. سپس روكش را به سمت رو برگردانيد.
مرحله4- فُوم كوسن را داخل روكش قرار دهيد و ناحيه باز را پسدوزي كنيد.
مرحله5- نقطه هايي با فاصله حدود 1/5 سانتي متر از هم در امتداد هر لبه بالا، پايين و نوار سجاف روكش را علامت بزنيد. علامت ها را با 8/3 سانتي متر فاصله از درزها قرار دهيد.
مرحله6- با كوك ها تشكي لبه ها را تزئين كنيد. نخ ضخيم كتاني را از داخل يك سوزن كوبلن دوزي بلند عبور دهيد. سوزن را از روي اولين علامت در بالاي تشك فرو كنيد و از داخل فُوم تشك و علامت سمت مقابل روي ديواره تشك بيرون آوريد. حدود 1/5 سانتي متر از انتهاي نخ باقي بگذاريد، و سوزن را با فاصله حدود 6/0 سانتي متر از اولين كوك از داخل ديواره و فُوم عبور دهيد و از بالاي حدود 6/0 سانتي متر از اولين كوك از داخل ديواره و فُوم عبور دهيد و از بالاي تشك با فاصله حدود 6/0 سانتي متر از نقطه شروع بيرون آوريد. هر دو انتهاي نخ را به هم گره بزنيد و محكم كنيد و اضافه نخ را از 5/2 سانتي متري قيچي كنيد. اين كار را براي تمام علامت ها تكرار كنيد.
مرحله7- شبكه هاي ناحيه بالا و پايين تشك را با فاصله هاي يكسان به اندازه تقريبي 3/20 سانتي متر از هم علامت بزنيد. بعد ريشه زدن را ادامه دهيد و نخ و سوزن را از پايين به سمت بالا فرو برده و بكشيد و از پايين بيرون آوريد، و سپس به سمت بالا برگرديد.

 

طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی   طراحی داخلی تالار    دکوراسیون داخلی رستوران   دکوراسیون داخلی صرافی   طراحی داخلی طلا فروشی   دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری    دکوراسیون اداری