13
ژوئن

دکوراسیون داخلی پرده جالب حلقه ای

پرده جالب حلقه اي
پرده¬هاي حلقه دار نماي بسيار زيبايي به خانه شما خواهد داد. اين نوع پرده در بالا سوراخ¬هاي درشت كه داخل آنها حلقه منگنه مي¬شود بسيار سريع آماده مي¬شود. و با جمع كردن پرده پيله¬هاي صاف و يكسان در بالاي تخته پرده ايجاد مي-شود.

لوازم مورد نياز:
نكته: لوازم موجود در اين ليست براي يك عدد پرده مي-باشد. مي¬توانيد مراحل را براي پرده¬اي ديگر تكرار كنيد.
* پارچه پرده¬اي * پارچه تيره تريا رنگي مخالف براي نماي بالا و پايين پرده * ميله پرده و تخته نصب كننده * حلقه¬هاي درشت و قلاب مناسب آنها

روش¬هاي تكنيكي
* پاك¬دوزي درز و لبه¬ها (صفحه 79 را ببينيد) * دوخت از وسط هر دو درز با چرخ (صفحه 25 را ببينيد) * دوخت از روي پارچه (صفحه 25 را ببينيد) * تعيين محل درز و دوخت درزهاي عرض پارچه (صفحه3 را ببينيد) * روش تزئين پايين پرده (نكته دوخت را ببينيد)
آماده كردن
1- ارتفاع و عرض پنجره را اندازه بگيريد. براي يك پرده تكي. اين اندازه را تقسيم بر دو كنيد. براي پرده دوتايي از دو تكه عرض به اضافه 2/15 سانتي¬متر در كل براي حاشيه طرفين استفاده كنيد.
2- براي پرده¬هاي سرتاسري با ارتفاع كامل، با ارتفاع نهايي از بالاي پنجره تا كف شروع كنيد. و 1/5 سانتيمتر براي تزئين پايين پرده، 4/11 سانتيمتر براي حاشيه بالا و 3/20 سانتيمتر براي حاشيه پايين اضافه كنيد. 20درصد ارتفاع برآورد شده پرده را براي ارتفاع نماي مخالف پايين پارچه پرده تا اين نقطه را كم كنيد. و 9/22 سانتيمتر براي نماي مخالف بالاي پرده را هم كم كنيد و حدود 5/2 سانتيمتر براي اضافه درز اضافه كنيد.
3- تكه¬هاي عرض پارچه را به هم بدوزيد و يك پرده با ارتفاع نهايي و اندازه عرض برآورده كرده طبق توضيحات بالا درست كنيد.
4- از پارچه مخالف در طول حدود 20درصد ارتفاع نهايي پرده كه (از بالاي پنجره تا كف) + 1/5 سانتيمتر +3/20 سانتيمتر +4/11 سانتيمتر مي¬باشد را بُرش دهيد. براي درز اضافه حدود 2/1 سانتيمتر و براي اضافه حاشيه حدود 3.20 سانتيمتر اضافه كرده و بُرش دهيد. يك عرض هماهنگ، با عرض نهايي پرده براي پايين پرده درست كنيد.
5- از پارچه مخالف به ارتفاع 1/24 سانتيمتر و عرض يكسان با عرض نهايي پرده براي بالاي پرده بُرش دهيد.

روش دوخت:
مرحله1- طوريكه روي پارچه¬ها روي هم قرار بگيرد، تكه¬هاي پارچه باريك بالا و تكه بلندتر پايين را به پارچه پرده اصلي بدوزيد. اضافه درز را به سمت تكه¬هاي پارچه اضافه شده اتو كنيد.
مرحله2- يك حاشيه تا شده دوبل 10 سانتيمتري درست كنيد.
مرحله3- حاشيه¬هاي تا شده دوبل 8/3 سانتيمتري دو طرف پرده را درست كنيد.
مرحله4- لبه بالاي پرده را زيگزاك كنيد، بعد لبه بالا را حدود 4/11 سانتيمتر به سمت پشت برگردانيد و اتو بزنيد. روي درز را براي پارچه مخالف كه به حاشيه وصل شده از سمت پشت چرخ كنيد.
مرحله5- سرتاسر بالاي پارچه مخالف محل قرار گرفتن سوراخ¬ها را طوريكه فاصله¬ها بيشتر از 3/20 سانتيمتر نشود علامت بزنيد. آخرين حلقه را در هر انتها با فاصله 8/3 سانتيمتر از لبه¬هاي خاتمه داده طرفين به سمت داخل قرار دهيد. با دستگاه مخصوص سوراخ¬ها را حلقه بزنيد. پرده فروشي¬ها اين كار را مي¬توانند براي شما انجام دهند.
مرحله6- هر دو تيكه پرده را آويزان كنيد. ميله پرده را از داخل حلقه¬ها عبور دهيد و ميله را روي پايه¬هاي وصل شده نصب كنيد.
نكته دوخت:
تزئين پايين پرده¬ها كه (PUDDLING) ناميده مي¬شود، يك روش دراماتيك براي خاتمه دادن به پرده و دراپه¬ها روي كف زمين مي¬باشد. براي اين هدف و منظور حدود (1/5 تا 5/30 سانتيمتر) به طول پرده يا دراپه اضافه كنيد.

 

 

طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی   طراحی داخلی تالار    دکوراسیون داخلی رستوران   دکوراسیون داخلی صرافی   طراحی داخلی طلا فروشی   دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری    دکوراسیون اداری