01
مه

دیوار های باز در طراحی داخلی

روكار ديوار داخلي
فضاهاي خالي تشكيل شده توسط چارچوب پايه مي توانند عايق حرارتي و صوتي، غشاء مانع بخار و همين طور سيستم هاي برقي، مكانيكي و خروجي ها را در خود جاي دهند.

ساختار ديوار ديوارهاي بتني و بنايي معمولاً باربر بوده و به عنوان ساختاري احتراق ناپذير توصيف مي شوند. اين نوع ديوارها به گونه اي مؤثر، مرزهاي فيزيكي فضا را تعيين كرده و تغيير آنها دشوارتر از تغيير ديوارهاي چارچوبي است.
ديوارهاي بتني و بنايي معمولاً ضخيم تر از ديوارهاي چارچوب پايه هستند، زيرا استحكام و دوام آنها به جرم شان بستگي دارد. فضاهاي خالي ميان تيغه هاي بنايي (بخش هاي عمودي يك واحد با ضخامت يكسان) مانع از تشكيل مسيرهاي رطوبتي و بخار آب شده و اغلب براي جاي گيري عايق حرارتي استفاده مي شوند.
ديوارهاي بتني و بنايي ممكن است به صورت باز طراحي شوند. سنگ و آجر به دليل رنگ و بافت جذاب خود، تقريباً هميشه به عنوان روكش سطحي ديوار باز انتخاب مي شوند. در صورت نياز به روكاري مجزا از يك لايه مياني براي محافظت از زيركوب يا زيرسازي استفاده مي شود.
از فضاهاي دروني ديوارهاي بنايي مي توان براي دوغاب بتن و تقويت فولاد استفاده كرد.

روكاري نماي دروني ديوار را مي توان به زيرسازي چوبي يا فلزي متصل كرد

عايق حرارتي

بتن مسلح

سنگ كاري
بنايي با بتن يا آجر
ديوارهاي باربر طرح ديوارهاي باربر بايد با فواصل سازه هاي كف و بامي كه آنها را حفاظت مي كنند، هماهنگ باشد. در اين سازه مواردي همچون اندازه ها، اشكال و طرح هاي فضاهاي داخلي تعيين شده اند.
هنگامي كه اندازه و شكل فضاهاي داخلي و فعاليت هاي ويژه آنها با طرح ثابت ديوارهاي سازه اي منطبق نباشد، در چنين موقعيتي مي توان از چارچوب سازه اي ستون ها و تيرها استفاده كرد. از اين رو، ديوارها و تيغه هاي غيرسازه اي آزادانه مي توانند فضاهاي داخلي را تعيين و محصور كنند. اين طرح معمولاً در ساختمان هاي تجاري، چندطبقه و ساختمان هاي ديگري كه داراي طرح فضايي مطلوب و انعطاف پذير هستند، قابل اجرا است.

قرار دادن ديوارهاي باربر در مجموعه اي موازي به منظور حفاظت از سازه هاي يك طرفه كف و بام، اقدامي منطقي است.

تغيير جهت فواصل كف، بام و استفاده از سيستم هاي دوطرفه با برقراري روابط بسيار پيچيده فضايي همراه است.

اگرچه سيستم سازه اي ستون و تير با توالي حجم هاي متصل به يكديگر همراه است، اما فضاي آنها مي توانند در هماهنگي با نقطه مقابل شبكه چارچوب سازه اي سازمان دهي شوند.
ديوارهاي غيرباربر ديوارهاي غيرباربر فقط بايد خود و اتصالات شان را تحمل كنند. از اين رو، آنها امكانات بيشتري را در مقايسه با ديوارهاي باربر در طراحي شكل و محصوريت فضا ارائه مي دهند.
يك ديوار غيرباربر را مي توان كوتاه تر از سقف و يا ديوارهاي مجاورش ساخت و امكان جريان هوا و عبور نور از فضايي به فضاي ديگر را فراهم كرد. پيوستگي فضايي ميان دو بخش، زماني تقويت مي گردد كه لازم باشد حريم خصوصي بصري و نه لزوماً صوتي حفظ شود.

ديوارها يا تيغه هاي غيرباربر معمولاً با سيستم كف حفاظت مي شوند. آنها مي توانند توسط ستون ها يا سازه هاي باربر ايمن محكم شده و يا از سازه سقف يا بام به صورت آويزان ساخته شوند. ديوارهاي غيرباربر چه در حالت آزاد روي كف و چه آويزان از سقف بايد در برابر نيروهاي جانبي پايدار باشند.

تيغه هاي غيرباربر ممكن است به فضاهاي داخل قاب سازه اي متصل شده و يا آنها را پُر كنند. سيستم هاي نماي پيش ساخته فلزي يا شيشه اي كه اغلب در ساختمان هاي تجاري و صنعتي به كار مي روند. نمونه هايي از ديوارهاي غيرباربر محسوب مي شوند.

تيغه هاي آزاد ديوارهاي آزادي كه كوتاه تر از سقف ساخته شده اند و به ديوارهاي مجاور خود متصل نيستند، در هر صورت نيازمند پايداري جانبي هستند. پايداري ممكن است با كاربرد تركيبات فضايي l شكل يا uشكل و يا بستن ديوارها به سازه سقف يا ديوارهاي مجاور حاصل شود.
ديوار علاوه بر دارا بودن نقش عنصري پس زمينه در فضاي داخلي مي تواند از مبلمان همچون صندلي، قفسه، سطوح كاري و روشنايي هاي نيز حمايت كند. همچنين يك ديوار مي تواند اين عناصر را در ضخامت خود جاي دهد و خود نيز به عنوان بخشي از مبلمان محسوب شود.

اگر مبلمان عمودمحور
اگر ساده و آزاد دو رو
يا با پشت پرداخت شده
باشد، مي تواند همانند
يك ديوار به حساب آيد.

ديوارهاي آزاد ممكن است به منظور جاي گيري فضاهايي در داخل خود به اندازه كافي عميق باشند.
فرم هاي ديوار ديوارها از جمله عناصر اوليه اي هستند كه با آنها فضاهاي داخلي را مشخص مي كنيم. ديوارها همراه با پانل هاي كف و سقفي كه تكميل كننده فضاي پيرامون هستند، اندازه و شكل اتاق را تعيين مي كنند. همچنين آنها مانند مواقعي هستند كه حركت ما را در فضا محدود مي كنند. ديوارها جداكننده يك فضا از فضاي ديگر بوده و حريم خصوصي بصري و صوتي براي ساكنان خود فراهم مي كنند.
طرح فضاي مستقيم الخط با ديوارهاي مستطيلي شكل و مسطح بسيار مرسوم مي باشد. پلان هاي ديوار را مي توان منحني طراحي كرد. نماي مقعر يك ديوار منحني محصوركننده است، در حالي كه نماي محدب آن به فضا وسعت مي بخشد.

ديوارها، فضا را محصور كرده و چشم اندازها و حركت درون فضا را محدود مي كنند.

ديوار داراي دو نما است كه مي تواند با روش هاي مختلف نسبت به فضاهاي مرتبط پاسخ داشته باشد.
ورودي هاي ديوار ورودي هاي ميان پلان هاي ديوار، پيوستگي و تحرك فيزيكي ميان فضاها همچون عبور نور، گرما و صدا را سهولت مي بخشند. اندازه بزرگ ورودي ها سبب كاهش حس محصوريت فضايي در اثر وجود ورودي ها شده و به لحاظ بصري سبب توسعه فضايي با در برگرفتن فضاهاي مجاور مي شوند. چشم اندازهاي قابل مشاهده از ميان آنها بخشي از فضاي محصور شده محسوب مي شوند. بزرگتر كردن ورودي ها در نهايت سبب جداسازي فضاي تعيين شده با چارچوبي از ستون ها و تيرها مي شود.
اشكال ديوار يك ديوار مي تواند به لحاظ بصري با تغيير رنگ، بافت يا مصالح، با ديوار مجاور با سقف متفاوت باشد. اين تمايز با وجود تزئينات يا يك بغله آشكارتر مي شود.
تزئيناتي همچون ابزار روي قرنيز و ابزار تاجي با هدف مخفي كردن اتصالات سازه و فواصل ناتمام ميان مصالح و نيز به منظور آرايش سطوح معماري به كار مي روند. قالب هاي تزئيني بر اساس كاركردشان در انواع ساده و پيچيده وجود دارند. بيشترين تأثير آنها به اندازه، رنگ و خطوط سايه اي ريخته شده توسط نيم رخ شان بستگي دارد.
يك بغله، تونشستگي پيوسته اي است كه به لحاظ بصري محل تلاقي دو سطح را از يكديگر جدا كرده و لبه هاي آنها را با خطوط سايه داري كه ايجاد مي كنند، بندبند مي كند. هنگامي كه دو سطح با اين روش به يكديگر برخورد مي كنند، سطوح آنها بايد تكميل شده و يا لبه هايي كه در معرض ديد ما هستند بايد تزئين شوند.
رنگ با بافت متضاد از نظر بصري مي تواند سبب تمايز سطوح ديوار از كف ها و سقف ها شود.
پرداخت رو به پائين سقف در كوتاه به نظر رسيدن ارتفاع ظاهري ديوار نقش دارد.

روكوب هاي چوبي با نوارهاي تزئيني افقي در كاهش اندازه عمودي ديوارهاي يك اتاق نقش دارند.

بافت ديوار جهت عمودي ديوارها به لحاظ بصري در ميدان ديد ما فعال به نظر مي رسد. ديوارها در تعيين مرزهاي يك اتاق به فضاي آن فرم و شكل بخشيده و در مشخص كردن خصوصيت آن نقش مهمي دارند.
ديوارهاي محكم، دقيق و متقارن، حس رسمي بودن را منتقل مي كنند كه مي توانند به طور قابل ملاحظه اي با بهره گيري از بافت هاي صاف تقويت شوند. از طرفي ديگر، ديوارهاي بي قاعده بسيار پويا بوده و خصوصيت غير رسمي خود را در صورت تركيب با بافتي ناصاف به فضا القا مي كنند.
ديوارها، زمينه اي را براي مبلمان اتاق و ساكنان خود فراهم مي كنند و در صورت صاف و خنثي بودن در رنگ، به عنوان زمينه اي غيرفعال براي عناصر پيش زمينه عمل مي كنند. همچنين آنها با دارا بودن شكلي بي قاعده، بافت، طرح و رنگي قوي، بسيار فعال به نظر رسيده و براي جلب توجه ما رقابت مي كنند.

ديوارهاي محكم و دقيق

دارا بودن شكلي بي قاعده، بافتي درشت و رنگي قوي به لحاظ بصري ديوار را فعال نشان مي دهند.

طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی   طراحی داخلی تالار   دکوراسیون داخلی رستوران   طراحی داخلی طلا فروشی    دکوراسیون داخلی مغازه    دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری    دکوراسیون اداری