22
ژوئن

روكش شيك و نرم و راحت صندلی از نظر دکوراسیون داخلی

روكش شيك و نرم و راحت صندلي
قسمت نشستن و پشتي صندلي هاي چوبي را مي توانيد با اين روكش هاي لايي دار زيبا و جذاب بسيار راحت كنيد. با پارچه هاي گل دار رنگ روشن دكوراسيون داخلي منزل را زيباتر جلوه دهيد.
لوازم مورد نياز: * پارچه * پارچه مخالف براي سجاف دوزي لوله اي * پارچه ململ براي آستر * قيطان براي پوشاندن * فُوم به ضخامت 5/2 سانتي متر * كاغذ الگو * لايي پوليستر * چسب اسپري
روش هاي تكنيكي * دوخت پسدوزي (صفحه45 را ببينيد) * روش روكش كردن قيطان ها (صفحه78 را ببينيد) * روش آماده كردن بندهاي پارچه اي (صفحه9 را ببينيد)
آماده كردن تشكچه محل نشستن صندلي 1- از كاغذ الگو استفاده كنيد، طرح محل نشستن صندلي را بكشيد و حدود 2/1 سانتي متر براي درز دور تادور اضافه كنيد.
2- دو تكه از پارچه بُرش دهيد، يكي براي لايي (تشكچه) قسمت بالا و ديگري براي لايي (تشكچه) قسمت زير. 3- يك تكه ازفُوم به ضخامت 5/2 سانتي متر به شكل محل نشستن صندلي بُرش دهيد. با استفاده از چسب اسپري روي فُوم را بالايي بُرش داده پوليستر بپوشانيد.
4- به اندازه كافي قيطان روكش شده با پارچه رنگ مخالف براي دور تادور تا دور لبه بيروني تشكچه محل نشستن به اضافه مقداري اضافه براي اتصال درست كنيد. چهار تكه پارچه بند براي گره زدن با طول مورد نياز درست كنيد.
آماده كردن روكش پشتي صندلي 1- از كاغذ الگو استفاده كنيد، طرح پشتي صندلي را روي آن بكشيد و حدود 2/1 سانتي متر براي درز دور تادور اضافه كنيد.
2- دو تكه از پارچه بُرش دهيد، يكي براي قسمت جلو كوسن و ديگري براي پشت كوسن.
3- دو تكه از پارچه ململ يكي براي آستر تكه جلو كوسن و ديگري براي آستر تكه پشت كوسن بُرش دهيد.
4- دو تكه از كل لايي پوليستر، براي تكه جلو و پشت بُرش دهيد.
5- لايي پوليستر را اسپري كنيد و روي سمت پشت هر دو تكه پارچه هاي جلو و پشت بچسبانيد.
6- به اندازه كافي قيطان روكش شده براي سجاف لبه هاي پشت و پايين (لبه پايين) تكه جلو درست كنيد.
روش دوخت تشكچه محل نشستن: مرحله1- از وسط يك سمت شروع كنيد. قيطان روكش شده را به سمت روي روكش بالاي تشكچه بدوزيد.
مرحله2- از سمت روي روكش بالاي تشكچه يك جفت بند را روي قيطان، در هر محل اختصاص داده براي اتصال تشكچه خاتمه داده شده به صندلي سنجاق بزنيد.
مرحله3- طوريكه سمت روي پارچه روي هم قرار بگيرد. روكش بالاي تشكچه را به تكه زير تشكچه بدوزيد و يك ناحيه را براي برگرداندن در ناحيه پشت باز بگذاريد.
مرحله4- روكش تشكچه را به سمت رو برگردانيد. فُوم روكش شده تشكچه را داخل آن قرار دهيد و ناحيه باز را پسدوزي كنيد.
روش دوخت روكش پشتي صندلي: مرحله1- از وسط پشت شروع كنيد. قيطان روكش شده را به سمت روي تمام لبه هاي تكه پشت بدوزيد. انتها را در محلي كه با هم مماس مي شوند به هم وصل كنيد و خاتمه دهيد.
مرحله2- قيطان روكش شده را فقط به لبه پايين تكه جلو بدوزيد.
مرحله3- طوريكه سمت روي پارچه روي هم قرار بگيرد تكه پشت و جلو را به هم بدوزيد. ناحيه پايين را براي برگرداندن باز بگذاريد. اضافه درز پايين را به سمت بالاي روكش اتو بزنيد طوريكه سجاف قيطان دوزي شده لبه پايين بصورت منظم و مرتب قرار بگيرد. روكش را به سمت رو برگردانيد.
مرحله4- تكه هاي جلو و پشت آستر ململ را طوريكه روي پارچه روي هم قرار بگيرد به هم بدوزيد و قسمت پايين را باز بگذاريد.
مرحله5- حدود 2/1 سانتي متراز لبه پايين پارچه آستري ململ را به سمت پشت اتو بزنيد.
مرحله6- آستر ململ را طوريكه سمت پشت پارچه ها روي هم قرار بگيرد داخل روكش كوسن قرار دهيد و حاشيه آستر ململ را به خط دوخت روكش بيروني پسدوزي كنيد.

 

طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی   طراحی داخلی تالار    دکوراسیون داخلی رستوران   دکوراسیون داخلی صرافی   طراحی داخلی طلا فروشی   دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری    دکوراسیون اداری