15
ژوئن

روميزي سجاف دوزي شدهدر دکوراسیون داخلی رستوران

روميزي سجاف دوزي شده
دو نوع پارچه زيبا، پارچه راه راه و پارچه ساده با گل-هاي ريز، براي يك روميزي تابستاني بسيار جالب مي باشد. عرض حاشيه دور تادور روميزي را همانند قابي در برگرفته و يك گوشه مماس با هم را فُرم داده است. البته سعي كنيد براي روميزي هاي مورد استفاده در بيرون از خانه پارچه ضد آب و آفتاب باشد.

لوازم مورد نياز: * پارچه ضد آفتاب و باد براي مركز * پارچه ضد آفتاب و باد براي حاشيه * مداد براي علامت زدن
روش هاي تكنيكي * روش اتصال حاشيه ها به يكديگر در گوشه (نكته را ببينيد) * تعيين محل درز و دوخت درزهاي عرض پارچه (صفحه3 را ببينيد)
آماده كردن 1- اندازه روميزي را برآورد كنيد (شامل مقدار پارچه براي آويزان شدن اطراف روميزي هم مي باشد) حدود 2/15 سانتي متر را از اطراف براي حاشيه نهايي كم كنيد و حدود 2/1 سانتي متر براي درز اضافه كنيد.
2- پارچه مركزي را بُرش دهيد. اگر لازم است كه تكه هاي پارچه را براي قسمت مركزي به هم وصل كنيد، نيمي از پارچه هاي اضافه مورد نياز را در هر سمت تكه مركزي قرار دهيد.
3- چهار تكه نوار از پارچه راه راه هر يك به عرض 3/20 سانتي متر در طولي به اندازه هر طرف به اضافه 8/50 سانتي متر براي حاشيه بُرش دهيد.
روش دوخت: مرحله1- طوريكه روي پارچه روي هم قرار بگيرد، يك حاشيه راه راه را به يك لبه سنجاق كنيد، لبه هاي ندوخته را با هم جفت كنيد و نوار را بطور يكسان دورتر از هر انتها امتداد دهيد. با 2/1 سانتي متر از هر انتها دوخت درز را شروع كرده و خاتمه دهيد.
مرحله2- نوار را از لبه طوريكه اضافه درز به سمت حاشيه باشد اتو بزنيد. طوريكه روي پارچه روي هم قرار بگيرد، نوار حاشيه ديگر را به لبه مجاور بدوزيد. اين بار از رأس انتهاي درز قبلي شروع كنيد و حدود 2/1 سانتي متر مانده به انتهاي ديگر خاتمه دهيد. اين كار را دور تادور تكرار كنيد.
مرحله3- بطور موقت اضافه هاي درز را به سمت پارچه مركز تا بزنيد هر گوشه را با هم مماس كنيد، و طوريكه روي پارچه روي هم قرار بگيرد پارچه را بطور اُريب سرتاسر رأس انتهاي دوخته شده تا بزنيد. لبه هاي ندوخته نوار حاشيه را جفت كنيد. يك خط كش را در امتداد تاي اُريب قرار دهيد و تا رأس سرتاسر انتهاي دوخته شده امتداد دهيد. يك خط روي نوارها علامت بزنيد.
مرحله4- روي خط علامت زده را بدوزيد، از رأس دوخت قبل شروع كنيد. اضافه هاي حاشيه را قيچي كنيد.
مرحله5- اضافه درز را باز كنيد و اتو بزنيد. اضافه درز نوارها را به سمت حاشيه اتو بزنيد. اضافه درز اُريب را در زير اضافه درز تو بزنيد و اگر لازم است قيچي كنيد.
مرحله6- يك حاشيه نهايي 5/2 سانتي متري دورتادور روميزي بدوزيد، از حاشيه اُريب هر گوشه استفاده كنيد.
روش اتصال حاشيه ها به يكديگر در گوشه اين اتصال يك درز اُريب در يك گوشه مي-باشد و به گوشه ها پاياني تميز داده و از حجيم شدن پارچه در گوشه ها جلوگيري مي شود. ابتدا لبه هاي ندوخته را پاك دوزي كنيد. در گوشه هاي هم جوار اضافه درز حاشيه ها را به سمت پشت برگردانيد و اتو بزنيد. در طرفين هم جوار يك گوشه محلي كه هر دو حاشيه يكديگر را قطع مي كنند، سنجاق ها را بطور عمود فقط داخل حاشيه قرار دهيد. تاي حاشيه را باز كنيد و طوريكه روي پارچه روي هم قرار بگيرد لبه هاي پاك دوزي شده را جفت كنيد و يك تاي اُريب را فُرم دهيد. سوزن ها را روي هم جفت كنيد. يك خط بين رأس محلي كه هر دو حاشيه چين خورده و سوزن ها از بين آن گذشته بكشيد، بعد بدوزيد. پارچه اضافه گوشه ها را تا 6/0 سانتي متر قيچي كنيد. اضافه درز را روي رأس اتو زده باز كنيد و اتو بزنيد و گوشه را به سمت داخل برگردانيد و اتو كنيد. از روي كار از نزديك تاي داخلي بدوزيد.

 

طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی   طراحی داخلی تالار    دکوراسیون داخلی رستوران   دکوراسیون داخلی صرافی   طراحی داخلی طلا فروشی   دکوراسیون داخلی مغازه   دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری    دکوراسیون اداری