17
آوریل

سيستم سازه اي ساختمان در طراحی ساختمان

در طراحی داخلی تالار و سیتم سازهای آن حتما باید به برخی از نکات توجه داشته باشید که در اینجا به برخی از آن ها که به شرکت دکوراسیون داخلی کمک خواهد کرد اشاره کرده ایم.

سیستم سازه ای
سيستم سازه اي ساختمان، بر اساس هندسه مصالح آن و نحوه واكنش نسبت به نيروهاي وارده، شكل مي گيرد. اين فرم و هندسه سازه اي بر ابعاد، تناسب و آرايش فضاهاي داخلي ساختمان اثرگذار است.
ستون و تير، دو عنصر اصلي و سازه اي خطي محسوب مي شوند. ستون، يك پايه عمودي است كه نيروهاي فشاري وارد شده رو به پائين را در امتداد محور انتقال مي دهد. ضخامت ستون در ارتباط با ارتفاع، ميزان تحمل بار و توانايي مقاومت در برابر كمانش ناشي از بار خارج از مركز يا جانبي است.
تير، عضوي افقي است كه نيروها را به طور عمودي در امتداد طول (دهانه) تا تكيه گاه خود منتقل مي كند. تير در اثر تركيب نيروهاي فشاري و كششي داخلي در معرض خم شدن و يا انحراف قرار دارد. اين فشارها متناسب با ناحيه بالاتر و پائين تر سطح مقطع تير بيشتر مي شوند. افزايش عمق و جاي گذاري مصالح در مكاني با بيشترين ميزان فشار، عملكرد تير را بهبود مي بخشد.

avila5

الف) ستون ها در معرض فشار هستند.
ب) ستون هاي باريك تر مستعد كمانش هستند.
ج) ستون هاي ضخيم ممكن است فشرده شوند يا
د) زماني كه چوبي يا بتني هستند، تَرك بخورند و يا بشكنند.

تيرها در معرض خم شدگي هستند.

افزايش عمق تير، شرايط را براي افزايش دهانه فراهم مي-كند.

سیستم سازه ای خطی در دکوراسیون داخلی صرافی
ستون ها نشان دهنده نقاطي در فضا بوده و مقياسي را براي تقسيم بندي افقي فضا تعيين مي كنند. تيرها در برقراري اتصالات سازه اي و بصري در فضاي ميان تكيه گاه هاي خود نقش دارند. ستون ها و تيرها در كنار يكديگر سبب شكل گيري يك چارچوب اسكلتي در اطراف حجم هاي به هم پيوسته فضا مي شوند. يك سيستم سازه اي خطي ممكن است پيشنهاد دهنده يك شبكه فضايي تكراري باشد. در اين صورت، وجود سطوح كف، ديوار و سقف براي تقويت و چينه كشي فضاي داخلي ضروري است. صفحات كف و سقف كه تعيين كننده حدود عمودي فضا هستند، ممكن است متشكل از دال هاي مسطح يا شاه تيرهاي مرتب (تيرهاي اصلي بزرگ)، تيرها و تيرچه ها (مجموعه اي از تيرهاي موازي و كوچكتر) باشند. ضروري نيست كه ديوارها و تيغه ها، باربر باشند و نبايد با ستون هاي يك چارچوب سازه اي تنظيم شوند مگر زماني كه به عنوان ديوارهاي برشي كاربرد داشته و پايداري جانبي ايجاد كرده باشند. آنها در تعريف ابعاد افقي فضا بر اساس نياز، تمايل و يا شرايط محيطي آزاد هستند.
سيستم هاي سازه اي خطي، به طور طبيعي، جمع شونده بوده و بسيار انعطاف پذير هستند. آنها امكان رشد، تغيير و انطباق فضاهاي مجزا را با توجه به كاربردهاي خاص شان فراهم مي¬كنند.

سیستم سازه ای مسطح
ديوار باربر و دال افقي، دو عنصر اصلي سازه اي مسطح محسوب مي شوند. ديوار باربر همچون يك ستون طويل و باريك در انتقال نيروهاي فشاري به تكيه گاه با پي ساختمان عمل مي كند.
وجود در و پنجره درون ديوار باربر سبب تضعيف يكپارچگي سازه اي آن مي شود. هر قسمت باز داخل ديوار بايد توسط يك تلق و يا تيري كوچك به نام لِنتو براي تحمل بار فوقاني ديوار تقويت شود و امكان انتقال نيروهاي فشاري را به اطراف قسمت باز ديوار فراهم كند.
نمونه مرسوم ديوارهاي باربر، نوع موازي آن است كه با تيرچه هاي كف و تيرهاي خرپاي سقف و يا دال هاي افقي بسته مي شود. به منظور ايجاد پايداري جانبي در ديوارهاي باربر اغلب از ستون نماها و ديوارهاي صليبي استفاده مي شود.
در حالي كه عناصر سازه اي خطي تعيين كننده لبه هاي حجم هاي فضايي هستند، عناصر مسطحي همچون ديوارهاي باربر نيز معرف محدوديت هاي فيزيكي فضا مي باشند. آنها حس واقعي چينه كشي و محرم بودن را به خوبي فراهم كرده و به اندازه موانع در برابر عناصر عمل مي كنند.

 

دکوراسیون داخلی منزل   دکوراسیون داخلی هتل  مبلمان اداری