26
آوریل

فرم های سطحی برای تعین مکان در طراحی

فرم های سطحی برای تعین مکان در طراحی
فرم هاي سطحي، از جمله عناصر اصلي معماري و طراحي داخلي محسوب مي شوند. سطوح كف، ديوار، سقف يا بام در محصور ساختن فضا و تعيين حجم هاي سه بعدي فضايي كاربرد دارند. ويژگي هاي خاص بصري و روابط در فضا تعيين كننده فرم و ويژگي فضايي آنها هستند. مبلمان و ديگر عناصر طراحي در چنين فضاهايي، نوعي از فرم هاي سطحي به شمار مي آيند.

شكل شكل، مفهوم اوليه تمايز يك فرم از ديگري مي باشد و ممكن است به فرم خط، طرح سطح و يا مرز يك حجم سه بعدي اشاره كند. از اين رو، شكل بر اساس آرايش خاص خطوط يا سطوحي تعريف مي شود كه يك فرم را از زمينه و فضاي پيرامون جدا مي سازد. دسته بندي هاي مختلفي از شكل وجود دارد. اشكال طبيعي نشان دهنده تصاوير و فرم هاي جهان طبيعي ما هستند. اين اشكال به طور معمول انتزاعي بوده و از طريق فرآيند ساده سازي از طبيعت الهام گرفته و هنوز خصوصيات طبيعي خود را حفظ كرده است. اشكال خنثي، اشاره واضحي به يك شيء خاص و يا موضوعي خاص ندارند. برخي از اين اشكال ممكن است در نتيجه فرآيندي همچون خطاطي حاصل شوند و مفاهيم را همچون نماد به همراه داشته باشند. برخي ديگر نيز هندسي بوده و واكنش هايي بر اساس كيفيت هاي بصري محض خود ايجاد مي كنند. اشكال هندسي بر محيط ساخته شده معماري و طراحي داخلي چيده مي شوند. دو نوع شكل هندسي مجزا وجود دارند كه عبارتند از: اشكال راست خط و منحني. اشكال منحني در اغلب فرم هاي با قاعده، دايره اي شكل هستند در حالي كه اشكال راست خط شامل مجموعه اي از چندضلعي هايي مي باشند كه درون دايره طراحي شده اند. از اين رو، بهترين اشكال هندسي را دايره، مثلث و مربع در بر مي گيرند. در طرح هاي سه بعدي مي توان اشكال اوليه را به كره، استوانه، مخروط، هرم و مكعب تقسيم كرد.

watermarked-shop3-Copyدايره
دايره، شكلي فشرده و درون گرا است كه داراي نقطه اي مركزي به عنوان كانون طبيعي مي باشد. دايره نشان دهنده يكپارچگي، پيوستگي و اقتصاد فرم است. يك شكل دايره اي معمولاً ايستا بوده و در محيط پيرامونش خودمركز است. اين شكل در رابطه با خطوط و اشكال ديگر، داراي حركت است. خطوط و اشكال منحني ديگر، جزء يا تركيبي از اشكال دايره اي محسوب مي شوند. اشكال منحني چه باقاعده و چه بي قاعده مي توانند بيانگر نرمي فرم، رواني حركت و يا طبيعت رشد زيست شناسانه باشند.
مثلث نشان دهنده ثبات است. اشكال و طرح هاي مثلثي اغلب در سيستم هاي سازه اي كاربرد دارند. زيرا اين پيكربندي بدون خم شدگي يا شكستن يكي از وجوه قابل تغيير نمي باشند. از ديدي ضعيف، يك شكل مثلثي هنگامي كه روي يكي از وجوه خود قرار گيرد، ايستا به نظر مي رسد. اما زماني كه روي يكي از نقاط رأس خود قرار مي گيرد، شكلي پويا پيدا مي كند. همچنين مثلث مي تواند در حالتي بي ثبات و يا ناپايدار باشد كه در چنين حالتي تمايل دارد كه روي يكي از اضلاع خود سقوط كند. كيفيت پوياي مثلث تحت تأثير روابط زاويه اي ميان سه ضلع است، زيرا زوايا مي توانند تغيير كنند. به همين دليل مثلث در مقايسه با مربع و مستطيل بسيار انعطاف پذير است. همچنين مثلث مي تواند با در كنار هم قرار گرفتن شكل هاي مربع، مستطيل و چندضلعي به وجود آوَرَد.

مربع
مربع نشان دهنده خلوص و منطق است. برابري چهار ضلع و چهار زاويه قائمه در مربع، نظم و وضوح بصري آن را افزايش مي دهد. يك شكل مربعي جهتي ارجح و يا برتر ندارد. همانند مثلث، مربع نيز زماني كه روي يكي از اضلاع خود قرار مي گيرد، ايستا است و زماني كه روي يكي از گوشه هاي خود قرار مي گيرد، پويا و ناپايدار مي شود. همه مستطيل هاي ديگر را مي توان تغييرشكل يافته مربع يا طول يا عرض بيشتر دانست. در حالي كه ثبات و نظم اشكال مستطيلي به يكنواختي بصري ختم مي شود. تنوع با تغيير اندازه، تناسب، رنگ، بافت، موقعيت قرارگيري و يا جهت حاصل مي شود.

طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی   طراحی داخلی تالار   دکوراسیون داخلی رستوران   دکوراسیون داخلی مغازه     دکوراسیون داخلی منزل    دکوراسیون داخلی هتل   مبلمان اداری   دکوراسیون اداری