24
آوریل

ماهيت سه بعدی يك فرم يا سازه را در نگرش مجزای

نماهاي داخلي
نماهاي داخلي از جمله تصويرهاي قائم ديوارهاي داخلي يك ساختمان محسوب مي شوند. با وجود اينكه معمولاً در ترسيم بخش هاي عرضي يك ساختمان كاربرد دارند، ممكن است براي بررسي ونمايش جزئيات فضاهايي همچون آشپزخانه، حمام و پلكان نيز قابل استفاده باشند. در اينجا به جاي نمايش برش عرضي بر خط مرزي سطوح ديوار داخلي تأكيد مي كنيم.

ap

نماي داخلي

ترسيمات موازي
ترسيمات موازي، ماهيت سه بعدي يك فرم يا سازه را در نگرش مجزاي تصويري نشان مي دهند. آنها شامل تصويرهاي هم سنجه اي هستند كه زيرمجموعه اي از تصويرهاي قائم است و تصوير هم مقياس، رايج ترين طرح از كل مجموعه تصاوير اريب محسوب مي شود.
تصويرهاي هم سنجه اي
هم مقياس، سه محور اصلي سبب ايجاد زواياي مساوي با سطح تصوير مي شوند.
ديمتريك، دو تا از سه محور اصلي سبب ايجاد زواياي مساوي با سطح تصوير مي شوند.
تريمتريك، سه محور اصلي سبب ايجاد زواياي نامساوي با سطح تصوير مي شوند.
تصويرهاي اُريب
اريب هاي نما: وجه عمودي اصلي موازي با سطح تصوير جهت گيري شده است.
اريب هاي پلان: وجه افقي اصلي موازي با سطح تصوير جهت گيري شده است.
در تمام ترسيمات موازي شامل طرح هاي هم سنجه اي و اريب:
خطوط موازي در نگرش ترسيمي، موازي باقي مي مانند.
همه ابعاد موازي با هر سه محور اصلي قابل اندازه گيري بوده و با اندازه مناسب ترسيم مي شوند.
دکوراسیون داخلی هتل    مبلمان اداری  دکوراسیون اداری    طراحی داخلی طلا فروشی   طراحی مطب دندانپزشکی   شرکت دکوراسیون داخلی