18
آوریل

نقش پنجره ها در طراحی دکوراسیون داخلی

پنجره ها
پنجره ها امكان ورود نور و هوا را به فضاي داخلي ساختمان فراهم كرده و چشم اندازي از محيط بيرون و با ديگر فضاها ايجاد مي كنند. اندازه و مكان قرارگيري پنجره ها بستگي به سطح ديواري دارد كه در آن قرار مي گيرند. آنها بر ميزان جداسازي يك فضاي داخلي از محيط خارجي اثرگذار هستند. چشم انداز پنجره ها به بيرون و تهويه طبيعي از موارد مهم در طراحي پايدار محسوب مي شوند.

Igor-Sirotov-DT1-apartment-3-600x400
پنجره هايي كه سطح ديوار را قاب بندي مي كنند، همانند ديوار محصوريت را حفظ كرده و توجه ما را به روشني و چشم انداز جلب مي نمايند. پنجره هاي بزرگ و ديوارهاي شيشه اي با هدف تركيب فضاي داخلي و خارجي طراحي مي شوند. ويژگي بصري چارچوب پنجره مي تواند محدوديت هاي موجود در فضاي داخلي را كاهش و يا افزايش دهد.
پنجره هاي داخلي به گونه اي مشابه، به طور بصري اتاق را وراي مرزهاي فيزيكي آن گسترش داده و آن را به بخشي جدايي ناپذير از پيرامون فضاي داخلي مبدل مي سازند.

پله ها نيز از جمله فرم هاي مهم انتقالات فضايي ميان اتاق ها محسوب مي شوند. مجموعه پله هاي خارجي منتهي به ورودي ساختمان مي توانند حريم خصوصي را از گذرگاه عمومي جدا كرده و ورود به فضاهاي انتقالي همچون ايوان با تراس را آسان كنند. ورودي هاي بدون پلكان حس ناتوان مداري و قدمت به بنا مي دهند. پلكان داخلي سبب ارتباط طبقات مختلف يك ساختمان مي شود. شيوه اجراي پلكان بر اساس نوع حركت  ما در فضا انجام مي شود. چگونگي دسترسي ما به پلكان، گام، نوع فراز و فرود و كارهايي كه در اين بين انجام مي دهيم، پلكان را شكل مي دهد. پله هاي عريض و كم ارتفاع مي توانند به عنوان پلكان ويژه مهمان استفاده شوند، در حالي كه پلكان باريك و با شيب تند براي مكان هاي بسيار خصوصي طراحي مي شوند. پاگردهايي كه رشته پله پله هاي پشت سرهم را قطع مي كنند، امكان تغيير جهت را در آن فراهم كرده و فضايي براي ايستادن، استراحت و تماشاي محيط پيرامون به وجود مي آورند. فضاي اشغال شده توسط پلكان مي تواند قابل توجه باشد اما فرم آن با روش هاي مختلف متناسب با فضاي داخلي طراحي مي شود. پله ها مي توانند در امتداد لبه ها يا اطراف اتاق بچرخند و فضا را پُر و تمركزپذير كنند. همچنين مي توان پلكان را تا مرزهاي فضايي امتداد داده و يا آن را تا مجموعه تراس ها گسترده كرد.

طراحی داخلی طلا فروشی  طراحی مطب دندانپزشکی  شرکت دکوراسیون داخلی   دکوراسیون داخلی رستوران  دکوراسیون داخلی مغازه